Вимовити слова

Ви можете вибрати одну мову, щоб побачити слова в черзі на вимовляння тільки нею.

 • Вимовити къэгъанэ къэгъанэ
 • Вимовити къыдогъанэ къыдогъанэ
 • Вимовити лъэщӏ лъэщӏ
 • Вимовити узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт
 • Вимовити сышхэну сыхуейщ сышхэну сыхуейщ
 • Вимовити дыщэ пыӏэ дыщэ пыӏэ
 • Вимовити пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр? пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр?
 • Вимовити унэм и теплъэ унэм и теплъэ
 • Вимовити нэщӏыса нэщӏыса
 • Вимовити нэщӏысын нэщӏысын
 • Вимовити зегъасэ зегъасэ
 • Вимовити ягъэлъапӏэ ягъэлъапӏэ
 • Вимовити удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • Вимовити ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • Вимовити нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • Вимовити щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • Вимовити удыгъэ удыгъэ
 • Вимовити хуэжэн хуэжэн
 • Вимовити щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • Вимовити зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • Вимовити лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • Вимовити тепӏэн тепӏэн
 • Вимовити ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • Вимовити пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • Вимовити хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • Вимовити псытекӏэ псытекӏэ
 • Вимовити фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • Вимовити шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • Вимовити уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • Вимовити къэзэр къэзэр
 • Вимовити гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Вимовити зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Вимовити зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Вимовити хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Вимовити абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Вимовити ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Вимовити хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Вимовити хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Вимовити щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Вимовити хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Вимовити ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Вимовити цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • Вимовити улъиигъэ улъиигъэ
 • Вимовити ящхьопэ ящхьопэ
 • Вимовити щхьэпэн щхьэпэн
 • Вимовити накӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын
 • Вимовити зэдаӏуэ тхылъ зэдаӏуэ тхылъ
 • Вимовити зэгъэпэща зэгъэпэща
 • Вимовити шэдыбжь пшынэ шэдыбжь пшынэ
 • Вимовити силӏ силӏ